مهاجرت می تواند در بعضی از دوره ها بر اشتغال برخی از گروهها خصوصاً اشخاص ساکن اصلی مهارت ، تجربه و ترجیحات شغلی شبیه مهاجران مهاجرت به این معنی که چی تأثیر منفی بگذارد. افرادی هم هستند که هیچ نقص‌ مالی در کشور‌ایران ندارند و فقط به استدلال تجربه یک فضای جدید، کشوری مرفه تر، امنیت بیشتر، یا این که زندگی در کنار قوم و قبیله به هجرت از کشور‌ایران فکر می کنند. اگر بتوانید در مسافرت به ایتالیا یک خانه بخرید یا این که آن را اجاره کنید و 5 سال اقامت قانونی در همین سرزمین داشته باشید می توانید به جهت ویزای دایم اخذ کنید. در صورتی که به شما اجازه اقامت در فنلاند تعلق گیرد، شما به طور خودکار در سیستم دیتاها نفوس نیز تصویب خواهید شد. دریافت اقامت از طریق سرمایهگذاری که به شهروندی اقتصادی نیز آوازه دارد، به وضعیتی گفته میشود که در آن شخص متقاضی مبلغ قابل توجهی را در اقتصاد مملکت مقصد سرمایهگذاری کند. در صورتی که بتوانید 3 سال ویزای کاری خویش را تمدید کنید می توانید به جهت اقامت دایم اقدام کنید. اگر 2 سال در همین مرز و بوم اقامت نمایید می توانید مبادرت به دریافت ویزای دایم کنید. دریافت ویزای اقامت کدام کشورها آسان خیس است؟ در بعضا کشورهای اروپایی به علت مشکلات اقتصادی مبلغ فاند زیر است. به استدلال اختلافات ارزی، بسیاری از افراد از عهده هزینهها و مخارج هجرت به کشورهای توسعهیافته و پیشرفته برنیامده، به همین دلیل ترجیح ارائه می کنند تا به کشورهایی ارزانتر مهاجرت کنند. نروژ و مسافرت به نروژ یکی از کشورهای امن عالم محسوب می شود که از تراز بالای رفاه و استاندارد زندگی برخوردار است. ولی دست کم اجازه به جهت کاردانشجویی روستا ساعت در هفته است. به جهت اخذ سکو شهروندی، مهاجران بایستی به مدت حداقل 10 سال در این مرزوبوم زندگی کرده و در یکی از از زبانهای فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی و رومانش (زبان سوئیسی) احاطه داشته باشند. در همین نحوه شما بایستی به حد کافی سرمایه داشته باشید تا خودتان به جهت خودتان به دست آوردن وکاری نوع کنید. حالت به دست آوردن و کار در ایتالیا مشکلاتی دارد و این مسئله باعث می شود نکته ضعف هایی در اقتصاد آن وجود داشته باشد. شما کارمند مدنی به حساب نمی آیید البته جزو نیروی عمل آن سرزمین هستید. به کسی که بورس تحصیلی اخذ می کند بورسیه گفته می شود البته گاه در فارسی اشتباها به بورس تحصیلی بورسیه می گویند.

ایندکسر