1-طراحی کلی ساختمان که شامل نماهای ظاهری، پلان، نقشه ی ساختمان، شیوه ساخت، متریال تشکیل دهنده ی ساختمان و دیزاین خارجی آن است. که با تفکیک آن به پایین مجموعه های کوچک تر می توان به طراحی معماری، طراحی بنا و طراحی تاسیسات اشاره کرد. به طراحی و نوع سازی مورد های معماری، طراحی ساختمان گفته می شود. میزان مصرف بالای انرژی در ساختمان و بی توجهی به مفاهیم معماری پایدار و ساختمان سبز در کنار طرز های ناکارآمد طراحی و اجرای ساختمان و عدم نهادینه شدن منش نوع سازی داده ها ساختمان به صورت گسترده از مشکلات اهمیت صنعت ساختمان در کشور‌ایران محسوب می شوند. بهترین وضعیت در طراحی آشپزخانه وقتی واقعه میفتد که آشپزخانه اساسی پاره ای عقبنشینی و دارای مسافت از جداره اساسی نما طراحی گردد تا ضمن بهرهبرداری از نور و تهویه طبیعی، از تابش نور مستقیم و گرمشدن بیشازحد آشپزخانه دوری شود. امیدوارم که مطالعه همین مقاله، دید تازهای نسبت به اهمیت طراحی پلان ساختمان مسکونی به شما دیتا باشد. میزان مرغوب بودن زندگی در ساختمان های مسکونی می تواند به چشم اندازهای متفاوت همانند سیمای شهری، حیاط داخلی و… تهيه طرح مرحله اول و دوم معماری داخلی بمدت دو ماه از تاريخ بیان قرارداد. هرگاه يكي از دو طرف قرارداد نشاني خود را تغيير دهد، بايد پانزده (۱۵) روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خویش را به طرف ديگر اعلام كند. اين قرارداد در ۵ ورژن تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده ، يك نسخه از آن به مهندس مشاور بیان شده می باشد و تمامی نسخههاي آن ، اعتبار يكسان دارند. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ارسال ميشود و دريافت شده تلقي ميگردد. ۵ ـ ۱ ـ مهندس مشاور، دارای مسئولیت هست سرویس ها خویش را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حقالزحمه انجام دهد و اعلام ميكند كه داراي قدرت و تشكيلات اضطراری براي انجام اين سرویس ها است. ۵ ـ ۲ ـ كارفرما دارای مسئولیت به انجام وظايفي هست كه در اوراق و مدارك قرارداد براي او معين شده میباشد و نيز با مسئولیت ميشود كه در ازاي انجام سرویس ها موضوع قرارداد ، حقالزحمة مربوطه را طبق اسناد و مدارك قرارداد ، به مهندس مشاور پرداخت كند. ۴ـ۲ـ روش تعيين و روش پرداخت حقالزحمه و نيز طریق ارزیابی مبالغ اوليه حقالزحمه، در پيوست ۳ درج شده است. همین گزینه هم یک عدد دیگر از سرویس ها مهندسین مشاور میباشد که این سرویس ها شامل : مطالعه و تحلیل حالت حاضر، آنالیز هزینه های کل و بها کل، مطالعات به جهت نرخ درخواست‌کردن در آتی می باشد. در در میان متریالهای موجود ، نمای سنگی بی آلایش تقریباً کم ترین هزینه را داراست و در آیتم نماهای کلاسیک یا این که رومی، هزینه بالاتر طراحی بیرون ساختمان میرود. ثانیا باید مصالح گزینه به کار گیری در آن، بومی و قابل رجوع و برگشت به گوشه و کنار باشد. به جهت داشتن کیفیت در این فضاها می بایست نور مطلوب و دید مطلوب تامین شود.

ایندکسر