چگونه یک مدیر خوب در سال 2020 و سپس – کوارتز باشید


جنون سال 2020 ، از جمله دیگر ، برخی از حقایق اساسی در مورد هنر حکمرانی را از بین برد ، از این واقعیت شروع می شود که مدتها قبل از بسته شدن شایع مشاغل همه گیر در سراسر جهان گسترش یافته بود.

کار از راه دور ، کار ناهمزمان ، یکپارچه سازی کار و زندگی در خانه ، صرف وقت بیشتر به فکر کردن در مورد جنبه های اصلی کار که معمولاً در شرح شغل وجود ندارد ، مانند بهداشت روان و شمول و فرهنگ سازمانی – همه این موارد شروع به اتفاق می کنند قبل از سالها و همه آنها ، خواه متوجه شویم یا نشویم ، عواقبی برای افرادی که مردم را اداره می کنیم ، داشت.

اکنون عدم توجه یک گزینه نیست. و فقط توجه کافی نیست. دهه گذشته تغییرات عظیمی را در محیط کار ما ایجاد کرده است ، ابتدا بتدریج و سپس یک باره ، و جنون واقعی تغییر در تفکر یا تاکتیک های مدیریتی ما با توجه به این موارد نیست.


منبع: mojeshargh.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>