3-کشش عضله پا: 7 تمرین و 8-12 بار تکرار کنید. به ادله روان بودن و ساده بودن این تمرین پس بایستی معایب بیشماری داشته باشد شما میتوانید متناسب اهمیت نیازتان برنامههای آنها تغییر‌و تحول بدهید و سپس مطمئن شوید چیزی که از آن انتظار داشتید به دست آوردهاید. به همین عامل خوب تر هست در برنامه تمرینی بدنسازی بانوان حرکات متنوعی در نظر گرفته شود و برنامه آنها نسبت به مردان زودتر تغییر و تحول کند. مزیت بخش اعظم برنامه این است که برای یک نو کار بسیار مناسب هست آنان میتوانند مجموعهای از تمرینات را انجام دیتا و نتیجه را بازدید کنند این تمرینات از آنجا که حیاتی توالی و تکرار میباشند برای حرفهایها نیز مناسباند تعداد زیادی تمرین متعدد وجود دارد که شما میتوانید بر تنوع آن ها بیفزایید و ترقی کنید. دلیل شماره یک تغییر تحول برنامه تمرینی و همچنین واضحترین عامل که می تونیم به جهت ویرایش برنامه بدنسازی ارائه دهیم، به این عامل است که شما علیرغم کارایی و کوشش زیادی که در اجرای برنامه بدنسازی دارید البته در غایت به آنچه که میخواستید نرسیدید. تمرین متعددی وجود دارا‌هستند که در این برنامه میتوان اجرا کرد شما بایستی روشی را پیش بگیرید که به نتیجه ها بهتر سبب شود برای تقویت هر گروه از ماهیچهها باید تمرکز و تمرین خویش را بر روی آن متمرکز کنید درحال حاضر درصورتیکه هدف شما تقویت ماهیچه باشد یا سایز آن فرقی برنامه بدنسازی چربی سوزی نمیکند. 6-پیچاندن کابل روی عضله دو گوش با ایستادن: 7 تمرین 8-12 توشه تکرار کنید. همین نوعی تمرین است که به بالا تنه و پائین تنه اختصاص داراست این تمرین در یک جدول زمانی یا دو جدول هنگامی مختلف انجام میشود و باعث می‌گردد بتوانید دو بار در هفته به ماهیچههایتان عمل بدهید. بدین ترتیب خوب تر می باشد حرکاتی نظیر شنا و کرانچ را انتخاب نکنید یا خوب تر هست به جهت تقویت عضلاتی نظیر شکم از حرکات اهمیت وزنه نظیر کرانچ حساس خودرو اسمیت یا این که کرانچ سیمکش استفاده کنید. این برنامه تمرین ۶ روزه اهمیت رعایت نکته ها تغذیه و مکمل که تا قبل از این در پستهایی اساسی عنوان ها «اصول درست تغذیه برای ارتقا حجم عضلات» و «بهترین مکملها به جهت ارتقاء حجم عضلات» منتشر کردیم خواهید توانست تقریبا ۱ کیلوگرم در هفته یا این که ۴٫۵ کیلوگرم در ماه دست خواهید یافت. درصورتیکه شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه برنامه بدنسازی قدرتی رشته ای بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر