چه انتظاری از فناوری اقلیم – کوارتز


همزمان با تلاش صنعت نفت برای یافتن پشتیبانی در جهانی در حال تغییر ، فناوری آب و هوا موجب انتقال جهانی به انرژی پاک می شود. در اوج همه گیری ، قیمت های نفت با هجوم روبرو شدند و اخطار دیگری را نسبت به زمین لرزان صنعت ارسال کردند.

ارائه این هفته به اعضای کوارتز به بررسی چشم انداز کنونی صنعت سوخت های فسیلی ، تغییر کند اما شتابان در جهان به سمت انرژی پاک و شرکت ها و سرمایه گذاران متکی به فناوری اقلیم است.


منبع: mojeshargh.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>