عوارض معدود هستند ولی شامل خونریزی، عفونت، از دست دادن یا تغییر احساس سینه، انباشت مایع، عدم تقارن سینه و لخته شدن خون میشوند. در این موردها احساس نوک سینه سپس از جراحی تغییر‌و تحول می کند. بی حسی نیز از موردها شایع است. اما که مهم توجه به تحقیقاتی که در همین راستا انجام شده میباشد تعداد متعددی از خانم هایی تجربه انجام چنین عملی را داشته اند اذعان دارا‌هستند که پس از اتمام جراحی درد زیادی را متحمل نشده اند و فقط یه خرده ورم و کبودی در محل مورد جراحی بازدید شده هست که آن هم بعد از گذشت تعدادی تسکین یافته است.از آن جایی که مقطع نقاهت یکی از از اصلی ترین روند جراحی لیفت سینه هست می بایست حساس توجه دوچندان این عصر را به مهربانی پشت سر گذاشت تا نتایج مطلوبی پس از عمل حاصل شود. در نخست باید انتظار یه خرده درد یا تورم جزئی را داشته باشید (بهخصوص درصورتیکه پروتز به طور همزمان حساس لیفت انجام شود)؛ بااینحال، این نشانه ها اکثر اوقات می تواند بهطور مؤثر کلیدی دارو در اختیار گرفتن شود و باگذشت زمان بایستی کمتر یابند. آن گاه از جراحی، سینه ها متورم میباشند و بیمار احساس درد دارد که اهمیت مصرف مسکن های تجویز شده از سوی پزشک در دست گرفتن خواهد شد. از بیماران خواسته می شود دست کم به مدت شش هفته قبل و بعد از جراحی، به کار گیری سیگار و دخانیات را کنار بگذارند، چرا که نیکوتین موجود در سیگار، مراحل بهبود را مختل می سازد. ازآنجاییکه پوست کشیده شده در جراحی پوست بیش تر است، پس از فرم دهی به سینهها این پوست بیش تر قطع میشود. پس از ماستوپکسی عمده بیماران حدود 5 تا 7 روز به کارهای عادی و فعالیتهای اجتماعی خود بازمیگردند اگر‌چه دکتر معالج توصیه می کند که به جهت حداقل سه هفته هیچ عمل سنگینی نداشته باشند. پس از جراحی اوامر لازم در خصوص نگهداری درست آن گاه از جراحی لیفت سینه توسط دکتر جراح ارائه خواهد شد. به همین استدلال سرانجام لیفت سینه به مهربانی لیفت صورت اهمیت لیزردرمانی نخواهد شد. آنگاه زردهی یک تخممرغ را مهم یک 10 بهخوبی ترکیب نموده تا مادهای خمیری به دست آید. برش در اطراف ناحیهی آرئول (هاله دایرهای صورت اطراف نوک پستان) انجام می گردد و بعد از آن عمودی به سمت ذیل سینه میآید و بهصورت افقی در امتداد پایین سینه کشیده می شود که به عامل صورت برش بهعنوان برش لنگرشناخته شده است. وقتی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط حساس قیمت فعالیت لیفت چشم وب وبسایت عمل لیفت سانترال لب در شیراز خویش باشید.

ایندکسر