همین به علت آنن میباشد که در راستای 90 درجه رزین یا همان راستا پلیمری (و خیر الیاف FRPP) بار را تحمل مقاوم سازی تیر بتنی حیاتی frp میکند. از FRP در تقویت ستون ها و تیرها، مقاوم سازی دال ها و اتصالات، دیوارهای برشی بتنی، دیوارهای آجری، مقاوم سازی اساس و عرشه پل ها و . در مقاوم سازی دال ها، به کارگیری از الیاف frpبیشتر به منظور تقویت خمشی شکل می گیرد، لیکن به کار گیری از الیاف frp در تقویت برشی دال ها کمتر آیتم اعتنا قرار گرفته و به تحقیقات محدودی منحصربه‌فرد شده است.در این انتها نامه مقاوم سازی برشی اتصالات دال- ستون حساس به کار گیری از پلیمر مسلح به الیاف به کمک قابل انعطاف افزار بررسی المان محدود abaqus آیتم بررسی قرار گرفته است. در این مطلب هدف مقاوم سازی یک پروژه بتنی می باشد که پایین وضعیت و بارگذاری مورد حیث مهم باخت مواجه شده میباشد و بعضا مقاطع ستون ها بعد از آن از انتها طراحی جواب نداده اند. بر طبق گزارش اداره فدرال بزرگراه های آمریکا هنگام باز‌نگری پلها از نظر بنا ای به استدلال پوشش اندک بتن، طراحی ضعیف، عدم مهارت کافی هنگام اجرا و سایر عامل ها مثل موقعیت آب و هوایی، سبب ساز ایجاد شکاف در بتن و خوردگی آرماتور های فولادی شده است. در همین پروژه یکسری از ستون ها ذیل موقعیت بارهای وارده، کار کشته به تحمل تنش ها نبوده و از مقدار مجاز تجاوز نموده است. پس از سالها مطالعه بر بر روی خوردگی، مقاوم سازی دارای FRP به تیتر یک جایگزین مطلوب برای آرماتور های فولادی کششی در بتن پیشنهاد شد. همچنین می توانید مقالات مربوطه را در برگه تحت برای شناخت از کارگزاشتن FRP مطالعه بفرمائید. فولاد های ساختمانی به طور مختصر در علیه خوردگی به وسیله قلیای بتن محافظت می شوند و به طور معمول سبب ساز استمرار سرویس پذیری بنا می گردند برای خیلی از سازه هایی که در محفظه های تهاجمی از قبیل سازه های دریایی، پل ها، پارکینگ ها که معرض نمک های یخ زا قرار می گیرن مخلوط رطوبت، ارتقاء دما و گوشه و کنار کلریدی قلیایی بتن را کمتر میدهد و باعث خودرگی فولاد ها میشود که در نهایت موجب تخریب سازه بتنی می شود به همین خاطر امروزه از میلگرد های ساخته شده دارای مواد پلیمری FRP در همین بنا ها به کارگیری میشود. سیستم مقاوم سازی بنا های بتنی مهم کامپوزیت FRP ( الیاف تقویت شده اهمیت پلیمر های رزین اپوکسی) یکی از مصالح مدرن به جهت مقاوم سازی و تقویت سازه های بتنی مقاوم سازی ستون های بتنی حیاتی frp می باشد. 1. الیاف کربن مهم مبنای تصنعی که نام شیمیایی آن pan (پلی اکریلو نیتریل) میباشد و اساسی مقاومت بالا (3700 MPA) و قیمتی گران است. همینطور پس از کارگزاشتن FRP بایستی رزین به ترازو ای گرم گردد که دمای آن کاهش از 15 مرتبه سانتیگراد نباشد. برای دوری از زخم تناول کردن دوباره حیاتی توجه به کسر مقاومت به‌وجود آمده، می بایست گنجایش عضو را دربرابر بارگذاریها افزایش داد.

ایندکسر