حیاتی قرار دادن یک غشای نصفه تراوت بین دو محلول آب خالص و آب ناخالص آب به رخ طبیعی و به خاطر خواص اسمزی از گوشه و کنار حساس غلظت کمتر به سمت محیطی اهمیت غلظت فراتر جریان پیدا می نماید و تا زمانی که پتانسیل شیمیایی محلول های دو طرف غشای نیمه تراوا اهمیت نیز برابر شود این فرآیند ادامه دارد .زمانی که تعادل فی مابین همین دو محلول برقرار میشوداختلاف فشار بین دو طرف غشای نصفه تراوا را فشار اسمزی مینامند . این ضد رسوب غشایی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب کاربرد فراوانی دارد ولی اکثر در تصفیه آب صنعتی به جهت خودداری از رسوب فیلتر ممبران استعمال می شود. آنتی اسکالانت غشای ضد رسوب نامیده می شود، چون به طور گسترده ای به دستگاه های تصفیه آب صنعتی تزریق می شود تا از مسدود شدن ترک فیلتر فیلتر پرهیز کند. همین ماده ضد رسوب غشایی اساسی راندمان بالا از تشکیل رسوب بر روی غشا در تمامی دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس با آب تغذیه متفاوت (مانند آب شادی یا این که چاه، آب دریا، آب حاوی سیلیس یا سولفات بالا) جلوگیری می کند. نمکهای معدنی بی آلایش که به طور معمول در رسوبگذاری روی غشاها نقش دارا هستند عبارتند از کربنات کلسیم (CaCo3)، سولفات کلسیم (CaSo4)، سولفات باریم (BaSo4) و سولفات استرانسیم (SrSo4). آنتی اسکالانت در واقع یک ماده ضد رسوب دارای ترکیبات اثر گذار میباشد که از تشکیل املاح معدنی در آب پرهیز می کند. دسته دیگر از گونه های آنتی اسکالانت ها جور آنتی اسکالانت فلوکن 260 می باشد که حساس طراحی گزینه نظر توانسته کارکرد خود را سازگاری اهمیت ممبران های پلی آمید و سلولز استات منطبق کند. معمولا یک شیر اتوماتیک برقی بطور موازی اساسی جریان دفعی کارگزاشتن می شود تا صحیح قبل از سرویس و بیرون شدن سیستم گشوده شده و تمام المنتها از نمک های فوق اشباع آنتی اسکالانت اویستا تخلیه گردد. به مراد تحلیل میزان میزان مرغوب بودن آنتی اسکالانت و قدرت آنان در ممانعت از متفرق شدن و از نیز پاشیدگی مواد رسوب شده و قابل ترسیب انجام میشود. چنانچه شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد آنتی اسکالانت جنسیس بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر