در مدار فرمان همین شیر، پایلوت منحصربه‌فرد فشارشکن وجود دارااست که اساسی اعتنا به تنظیم اولیه و دارای اثر گذاری گرفتن از فشار پاییندست، مقدار گشودگی شیر اساسی را تغییر دیتا و باعث ثابت ماندن فشار در پاییندست میشود. شیر فشارشکن از نظر سیال ادله ، با جور های متمایز است، شیر هیدرولیکی در زمینه خودروسازی کاربرد متعددی داراست همچنین در صنعت های سیمان و فولاد از شیر هیدرولیکی استفاده می شود، تهیه و تنظیم نمودن جریان سیال از حیاتی ترین خصوصیت های این شیر است. شیرهای فشارشکن از فشار بیش از حد جلوگیری می کند، در حوزه های تجاری و صنعتی از همین جنس مجهز و مطلوب به شیر فشار شکن کیز ایران کار می رود. در رخ ارتقاء فشار در پاییندست (به علت کاهش برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت مقدار گشودگی پایلوت کاهش پیدا کرده، فشار بر روی دیافراگم ارتقا یافته، موجب بسته شدن شیر با و در عاقبت کاهش فشار نصیب خروجی شیر تا حد تنظیمی میشود. به کلمه دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار پاییندست دستور میگیرد، به این صورت که حساس کاهش فشار پاییندست در اثر ارتقاء برداشت از فشار تنظیمی پایلوت، مقدار گشودگی پایلوت افزایش پیدا کرده و این دلیل سبب ساز تخلیه بیشتر آب درپوش میشود؛ در عاقبت شیر اهمیت به میزان بیشتری باز شده و مقدار افت به‌وجود آمده در خط لوله را جبران میکند. شیر فشار شکن کالاوال دیافراگمی حاذق است که فشار موجود را به مقدار زیادی کمتر دهد و از همین نحوه جریان های بالا را در اختیار گرفتن می کند. شیر فشار شکن کالاوال پایلوت دار مدل دیافراگمی در صنعت کاربرد زیادی دارد، در حوزه پروژه های ساختمان سازی از این محصول مناسب و مجهز به کار گیری می شود. شیر فشار شکن آتش نشانی مستقیم ساختار معمولی ای دارد، در راستا در اختیار گرفتن فشارهای ناچیز از همین کالا کوچک و مطلوب به کار می رود، محصول مورد نظر فشار و نیرو را به شکل مستقیمی کاهش می دهد. شیر فشار شکن مستقیم از وزن مقداری برخوردار هست و در در اختیار گرفتن جریان های اندک از همین محصول به کار می رود همچنین ساختمان همین کالا به آسانی طراحی می شود و در حوزه های متمایز به فعالیت می رود. نوسانات فشار محل ورود سبب می شود که فشار خروجی شیر فشارشکن اثبات بماند همینطور با به کار گیری از همین محصول سروصدای ساخت شده در تأسیسات کاهش می شود و کارایی شیر ثابت می ماند. شیر فشار شکن کالاوال به جهت انجام کارایی به نیروی خارجی بالایی نیازی ندارند.

ایندکسر