همانطور که از عنوان فشارشکن معین است، به جهت تغییر و تحول و تعدیل فشار سیالات آیتم به کارگیری قرار میگیرد. گزینش اندازه فشار شکن آن‌گاه از تعیین آن از نکته ها حائز حساس می باشد . همین فشارشکن اتصالات و شیرهای خانگی را د ر برعلیه فشار اضافی و مازاد اعمال شده نگهداری می کند.این مدل فشار شکن نیز به کارگیری ی صنعتی دارد و نیز استعمال ی بازرگانی و در دامنه های مختلف یگانه به خویش موجود می باشد. از فشارشکن (تنظیم کننده فشار ) به جهت پرهیز از زخم رسیدن به خط آب یا این که تجهیزات خانگی در عاقبت افزایش ناگهانی فشار شبکه آب شهر به کارگیری می شود و همچنین خطر انفجارهای احتمالی لوله یا صدمه در تجهیزات در زمان نصب در سرویس بهداشتی خانه یا این که محل کار شما را به حداقل می رساند و عمر کارگزاری را افزایش می دهد.با نصب شیر کاهنده فشار می توان قدمت مفید سیستم را ارتقاء دهیم و مانع از اصطکاک و فرسایش اجزای داخلی سیستم شویم و نهایتا هزینه مراقبت تجهیزات را کمتر دهیم. قطعا همواره فشار بالای سیال به جهت ما موثر نخواهد بود و می تواند اثرات ضرروزیان باری برای سیستم پایپینگ و لوله و اتصالات داشته باشد .فشار بالای سیال می تواند لوله فلزی را در محل اتصالات از یکدیگر انقطاع کند به عنوان مثال زانویی فلزی به علت چرخش 90 یا 45 مرتبه ای که دارااست همواره تحت تنش فشاری قرار می گیرد هم اکنون با فرض اینکه فشار سیستم دوچندان بالا باشد و زمان عبور از زانویی جوشی فلزی می تواند زانوی فلزی را از لوله فلزی انقطاع کن. در زمان کارگزاشتن یک شیر فشار شکن نزدیک به یک بویلر، افزایش دماي سیال سبب ارتقاء فشار در خروجی شیر فشارشکن میگردد. شیرهای اطمینان پایلوت دار از یک شیر پایلوت و یک شیر اصلی تشکیل شده اند. حساس کارگزاری فشارشکن خسارات ناشی از فشار اندک می‌گردد و مصرف آب کمتر می یابد . اخطار:هر دسته کارگزاری و بهره برداری در مداری غیر از مدار ارائه شده در مدار تحت غیر مجاز بوده و سبب ساز به کمتر عمر شیر و صدمه به شیر و خط لوله می گردد و شیر را از گارانتی خارج می کند. ۲٫ کارگزاشتن صافی در ورودي شیر فشارشکن توصیه می شود. دبی یا این که (سوزنی) واقع در مدار امر ورودي شیر فشارشکن همین نقص‌ برطرف می شود. حساس توجه به گونه شیر فشار شکن، فشار خروجی (فشار تحت تر) به وسیله تهیه کننده فشار تعبیه شده بر روی همین شیر یا به وسیله سنسوری خارج از آن کمتر می یابد.فشارشکن های آب را می قدرت در سیستم های مسکونی، تجاری و صنعتی به کار برد. یار فشارشکن های پکنز یک مانومتر ورقه 5 سانت 10 توشه بر روی فشارشکن بسته شده است. در یک سیستم سیالی در اختیار گرفتن فشار مدار از اهمیت بالایی برخوردار فشار شکن روغن هیدرولیک است.

ایندکسر