مونوهیدرات (NaOH. H۲O) که حاوی یک مولکول آب است. اکثر وقت ها این مونوهیدرات است و ترکیبات آن ممکن می باشد به جای مخلوط قلیل آبی به عنوان یک عدد از بی آلایش ترین هیدروکسید ها، اکثر وقت ها در کنار آب خنثی و آب اسید هیدروکلریک اسید برای نشان دادن مقیاس pH به شیمی آیتم به کارگیری قرار گیرد. هیدروکسید سدیم sodium hydroxide متاع پتروشیمی می باشد و سالیانه حجم فراوان زیادی از آن در کشورهای متعدد مخلوط سدیم هیدروکسید و پودر آلومینیوم ساخت می شود. تماس محلول سدیم هیدروکسید کلیدی چشم می تواند باعث زخم دیدن چشم و حتی کوری مستمر شود. هیدروکسید سدیم همچنین اصلی اکسید های اسیدی مانند اکسید گوگرد نیز واکنش دیتا و آن‌ها را خنثی می کند به این علت در صنعت های پتروشیمی و استخراج نفت ناپخته کاربرد فراوانی دارد. انحلال سدیم هیدروکسید جامد در آب یک واکنش گرمازا است که در آن میزان متعددی گرما آزاد می شود که می تواند سبب تولید سوختگی شود. در همین واکنش از طریق الکترولیز محلول آبی کلرید سدیم، گاز کلر و هیدروکسید سدیم و هیدروژن ساخت می شود. واکنش سدیم هیدروکسید با فلزاتی مثل آلومینیوم باعث تولید گاز هیدروژن می شود که در صورت تجمع آن احتمال آتش گرفتن و یا انفجار دارد. از نظر ریاضی،pH لگاریتم منفی غلظت مولی یون های هیدروژن در محلول است. این ماده، به آسانی می تواند رطوبت و کربن دی اکسید موجود در هوا را جذب نماید و به همین دلیل، واجب است هنگام حمل و نقل، تحت پوشش های حفاظتی ضروری قرار گیرد. تنفس پودر یا بخارات هیدروکسید سدیم باعث تحریک دستگاه تنفسی و ایجاد مشکلات ریوی می شود. ماده شیمیایی آزمایشگاهی هیدروکسید سدیم (Sodium hydroxide pellets) از گزاره مواد شیمیایی ایجاد شده بوسیله شرکت مرک از بزرگترین کمپانی های تولید کننده مواد آزمایشگاهی در جهان است. هیدروکسید سدیم کاربرد بسیار متعددی در صنایع دارد و همین استدلال برهان تولید سالیانه میلیون ها تن از آن در سراسر جهان است. کمپانی دایا اکسیر اصلی همکاری کارشناسان متبحر خود در بخش فنی و فروش جهت تأمین مواد اولیه پژوهش های تحقیقاتی، آنتی بادی، گوشه و کنار کشت، گونه های محلول بافر و ماده آزمایشگاهی هیدروکسید سدیم (Sodium hydroxide pellets) اهمیت کیفیت بالا و ارزش مطلوب را آماده نموده است. این ماده اساس ثابت تشکیل دهنده بخش اعظمی از داروهای ضد انعقاد می باشد و در ورژن های حفظ کننده کلسترول بخش مهمی از اجزاست ، یکی از مواد مورد نیاز در ساخت مسکن های معمول درد است .

ایندکسر