عنوان مقاله : بایستی مختصر، گویا و در بر گیرنده مورد قضیه تحقیق باشد. از تکرار یک نوع دیتا در بیش از یک روش ارائه نتیجه های جلوگیری گردد. از آوردن چندین دیتا عددی بصورت جدول یا این که نمودار پرهیز شود و آنان بصورت نوشته تهیه شوند. زمانی یک محقق یا این که مجموعه تحقیقاتی، منتخب از یک پروژه پژوهشی را به پایان میبرد، چاپ و نشر نتیجه ها آن به صورت یک نوشته در یک ژورنال معتبر به دغدغه جدی تبدیل میشود. ضروری است رفرانس هر مطلبی که در این نصیب ارائه می شود در نقطه نهایی پاراگراف یا پاراگراف و یا حتی در شکل لزوم در وسط پاراگراف اصلی شماره مشخص و معلوم گردد. 4- یافته ها: در این نصیب برای هر بخش از نتیجه ها توضیحات مختصری ارائه می شود و محاسبه آماری آنان بصورت متن، رخ یا این که نمودار و یا این که جدول ارائه می شود. شکلها، نمودارها و جدولها بایستی شماره داشته باشند؛ گویا باشند و مشخصات آماری و داده ها حتمی از قبیل نام محورها، مقیاس و راهنمای نمودار بر روی آن ها مشخص باشد. تعداد اشکال، جداول و نمودارها در مجموع اکثر از 4 عدد نباشد. توجه: تعداد کل گونه های و جداول نباید مجموعا بیش از پنج مورد باشد. یوسف خجیر عضو هیئت علمی کالج سوره و مدیریت گروه ارتباطات در گفت وگو کلیدی خبرنگار زمینه دانشگاهی تیم علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ISI اظهار کرد: نوشته ISI، مقالهای میباشد که در عرصه بینالمللی بهعنوان رفرنس گزینه استعمال قرار می‌گیرد و نشریه ISI، نشریهای است که مقالات دارای و رفرنس جهانی در آن منتشر میشود. مقالات فاقد این داده ها در سیستم باز‌نگری وارد نمی­ شوند. نتیجه های تحقیق در این قسمت ارائه نمی گردند. در قسمت بحث یا عاقبت گیری بایستی نویسنده مشخص و معلوم کند که چه مطلب جدیدی را به مطالب قبلی بیش تر کرده است. کلیه مسئوليت هر مطلب منتشرشده، شامل درستی و معتبر کلیه مطالب آن، از گزاره مطالب مربوط به اخلاق در پژوهش بر عهده نويسنده (نويسندگان) است. عکس ها علاوه بر متن به رخ پوشه های منقطع از مدل TIF و اصلی میزان مرغوب بودن مطلوب چاپ حساس اسم های مشخص و معلوم در فایل جداگانه ارسال گردد. طریقه باز‌نگری ISI بودن مجله در صورت ذیل آمده است. تیتر جدولها در بالا، و توضیح شکل ها و نمودارها در پایین آنها و به فارسی متن می شود. 8- تشکر و قدردانی: در این نصیب اشخاص یا این که گروههائی که در انجام تحقیق همکاری داشته اند و همینطور اسم منابع حمایت مالی که باعث به انجام تحقیق و تهیه نوشته گردیده می باشد ذیل تیتر تشکر و سپاس نام برده می شوند. در اینجا بخش اعظم به تحلیل وب وب سایت دانلود مقاله در مورد ضرب المثل.

ایندکسر