ممکن است برای همهی ما که ورزش برایمان اساسی پاراگراف «یکسری حرکت و فعالیت برای تضمین سلامتی» معنی میشود، این روزها فوتبال مفهوم دیگری بدهد؛ بههرحال فوتبالی که این روز ها بازی میشود، پولهایی که بهواسطهی آن جابهجا می‌گردد و کلی اتفاقات غیرورزشی دیگر، آن را از یک ورزش، به یک صنعت تبدیل کرده است. درصورتیکه این را می دانستیم زمانی می دیدیم در فلان مرز و بوم بسط نیافته یا در هم اکنون گسترش میان دانشگاه و سیاست و اقتصاد و صنعت هیچ تناسبی وجود ندارد، به فکر فرو می رفتیم که بدانیم همین بی تعادلی و عدم تناسب از کجاست و درصورتیکه دوام یابد چه عارضه ها و مشکلاتی از آن ناشی می شود اما می بینیم و می دانیم که تا کنون نپرسیده ایم و این بدان معنا است که ما هنوز به تاریخ و تعادل آن چنانکه بایستی نیندیشیده ایم و بی تعادلی هنوز به شکل مورد قضیه در نیامده است. این بی تعادلی در جهان گسترش نیافته و در هم اکنون گسترش که تجدد را اقتباس کرده هست و میکند، یک دستور قهری و طبیعی است. اینها از خارج و طبق یک برنامه دارای نیز هماهنگ نشده اند بلکه از یک سرچشمه آب میخورند و اصول مشترکی آن‌ها را راه و روش میبرد. زیرا بازیکنان همگی رشته ای هستند اشخاصی نیز که هر هفته در وقت و ساعت معلوم باید به ورزشگاه بروند یا از کاغذ تلویزیون مسابقه فوتبال را تماشا کنند، اوقات فعالیت خویش را با برنامه فوتبال تطبیق می دهند و مثلاً درصورتیکه کسی در جمهوری اسلامی ایران یا این که در هند و ژاپن و چین بخواهد مسابقات تیم های اروپایی را بازدید کند، می بایست از خواب شب صرفنظر کند پس او نیکی صرفا وقت مسابقه را گزینش نمی کند، بلکه وقت زندگی خود را اصلی آن مقدار می کند. یک عدد از مهمترین داده ها مورد نیاز علاقندان و هواداران فوتبال، نتایج زنده و برنامه مسابقات هر روز می باشد. به این ترتیب رأی، فوتبال کارگشای جهانی می باشد که در میان صلح و نزاع و آزادی و قهر و دوستی و کین توزی بسر می پیروزی و تمنی دارد که به مدد فرهنگ از این وضع خارج شود. در همین وضع و اوضاع چه بسا اقتدار سیاست نیز وسوسه می گردد که دامنه قهر و غلبه خویش را بسط دهد و نظم جامعه و فرهنگ و تمدن را دستکاری کند. در نقطه نهایی تاریخ تجدد نیز بعید وجود ندارد که در جهان گسترش یافته بحرانهائی ظهور کند و پیوندها سست شود و تعاضد و هماهنگی میان شئون سستی گیرد و این سستی در ادراک و ادراک نیز اثر بگذارد. درصورتیکه شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه اخبار فوتبال در اروپا لطفا از تارنما ما دیدن کنید.

ایندکسر