در شیوه یک مرحله واکنش کاتالیزور کلیدی پروپن و اکسیژن به شکل همزمان انجام می شود، ولی در طرز دو تراز ای نخست واکنش پروپن اهمیت کاتالیزور انجام می شود و بعد از آن اکسیژن جهت انجام واکنش مورد به کارگیری قرار می گیرد. بر اساس مطالعه ای که در مجله Annals of Ophthalmology منتشر شده هست ، زمانی که از همین مخلوط به شکل غلیظ استفاده می شود ، می تواند منجر تمیز نمودن سطح ها شود. در حقیقت به تیتر حلال در صنعت داروسازی به شدت به کار گیری می شود. در حقیقت پروپن و اکسیژن هوا اساسی کاتالیزور زیر دمای در بین 110 تا 120 رتبه سانتی گراد و همچنین پایین فشار 10 تا 14 توشه واکنش می دهند که خروجی همین واکنش ماده ای پایین عنوان پروپانول خواهد بود. که در همین فرآیند واکنش پذیری ایزوپروپانول در حدود ۱۵ % و تعیین پذیری هیدروژن پراکسید و استون به ترتیب ۸۷ و ۹۳ % گزارش شده اند. برهمکنش توانمند دربین اتمهای اکسیژن کربونیل و هیدروژن از گروههای OH آزاد به سطح یخ و فعل و انفعالات ضعیفتر بین متیل گروهها و اتمهای اکسیژن از سطح یخدر مورد ساختار استون در آب شناخته شدهاست. استون (به انگلیسی : Acetone) ، که حساس اسم آیوپاک پروپانون معروف و شناخته شده است. حالا کیومن اساسی قرار گرفتن در مجاورت اکسیژن هوا به ایجاد پروپانون و فوت‌و‌فن مبادرت می کند. بی آلایش ترین کاربر خانواده کتون ها و شامل نام هایی چون: دی متیل کتون, بتا-کتوپروپان, خرید لباس استون ویلا پروپانون ,دی متیل کربونیل و دی متیل فرمالدهید است. اضطراری به ذکر است که نحوه تقطیر استات کلسیم یکی از از ابتدایی ترین نحوه ها برای ساخت می باشد. توجه کنید که به کارگیری از کاتالیزور اکسید روی به جهت ایجاد به دمایی بین 300 تا 400 رتبه سانتی گراد احتیاج است. استون در اثر تماس اصلی پوست میتواند باعث سوزش تحریک پوست وصدمه به ان شود .تاثیر همین مااده بر بر روی تن درستی از طریق جذب پوستی در پوست های تندرست خیلی اندک است.درخیلی از گزارشات در آیتم تماس همین ماده باپوست که بخش اعظم افرادجوان بوده اندنشان دیتا که در اثرتماس همین ماده اهمیت پوست اشخاص دچار ناراحتی و ناخوشی شده اند .در آیتم حیوانات نیز نشان دیتا شده همین ماده هم می تواند محرک پوست باشدو نیز تحریکی ساخت نکند. مراحل مشاهده تجمع استون بر روی مرحله یخی تکرار شد. به استدلال ماهیت گریزو فرار و همینطور خصوصیت غیر سمی بودنش در دوزهای پایین، به مراد توده آوری نفت از تراز دریاها و اقیانوس ها به عمل می رود. مراحل هوک : از دیگر شیوه های ایجاد ، مراحل هوک می باشد که به طرز کیومن از آن یاد می شود. به کلمه دیگر اکثر زمان ها به تیتر حلال در صنعت های متمایز به کار گیری می شود.

ایندکسر