به خواسته مقايسه ميزان جذب و انباشتگي عنصرها سنگين در بافتهاي كرم خاكي ايسنيا فتيدا وبررسي ارتباط غلظت اين موادسازنده در بستر و بافتهاي كرم خاكي، محلول 1000 ميلي گرم در ليتر كلرور هر يك از عناصر كادميم، روي، سرب، مس و آهن و همچنين مجموع اين موادسازنده ملازم تيمار شاهد پایین شرايط كنترل شده آزمايشگاهي به هر كيلوگرم از بستر حاوي 10 كرم خاكي بیش تر شد. تابعيت غلظت مس و سرب در بافتهاي كرم خاكي ايسنيا فتيدا وجود دارد. نتايج نشان اعطا کرد كه همبستگي معني داري بين غلظت موادسازنده كادميم، سرب و مس در بستر و بافتهاي كرم خاكي مشاهده نشد. نتايج همچنين نشان بخشید كه غلظت Cd ، Cr ، Pb در كليه نمونه هاي رب گوجه فرنگي خانگي از حداكثر مجاز كمتر بوده است. جيوه در كليه نمونه هاي گزینه مطالعه وجود نداشت كه مي تواند بعلت عدم حضور اين عنصر بعنوان ناخالصي در ساختمان آلياژ استيل دستگاههاي آیتم به کارگیری باشد. نتايج حاصل از انجام اين تحقيق نشان مي دهد كه درصد بازيابي عناصر آیتم مطالعه با غلظتهاي 1 و 5 ميلي گرم در ليتر بیش تر شده به نمونه هاي متعدد گوجه فرنگي بيشتر از 93% بوده است. دوم این که پوستم چرب و جوش زاست و پیش از این که از کرم حاوی هیدروکینون استفاده کردم پوستم ملتهب شد و جوش کیستی وحشتناک زد درصورتی که در شرایط عادی جوش بزنم نیز همچین جوشی کرم ابرسان شکل هیدرانس اون نمیزدم. ولی تكنيكهايي نظیر سايش پوست (Demabrasion)، ليزر و داروهاي روشنكننده و لكبر نیز ميتواند جهت تسهيل و سرعت بخشيدن به معالجه استعمال شود. کثیف سازي به صورت طبيعي بود و ارزيابي لاين ها به منظور تعيين لاين هاي مقاوم در فرآیند رويشي و زايشي انجام گرفت. ميانگين تراكم و زي جمع سالانه اين كرم در عمق 3 متري بيشترين و در عمق يک متري کمترين میزان را نشان داد (به ترتيب 06/664±37/845 و 61/622±33/ 658 عدد در متر مربع و 56/2828±29/2571 و 26/2500±5/2065 ميلي گرم در متر مربع). ميانگين هاي تعداد و زيتوده كرم خاكي در ارتفاع يك سال دوبار افزايش (بهار و پاييز) و دوبار كاهش (تابستان و زمستان) يافتند. بافت، وزن اختصاصی ظاهري، نسبت كربن به نيتروژن و واكنش خاك بیشه هاي آیتم بررسي اندازه گيري شدند.براساس نتايج حاصل از اين بررسي معین گرديد كه ميانگين هاي سالانه تعداد و زيتوده كرم خاكي در تيپ ممرز از بلوط – ممرز و راش بيشتر مي باشند ولي بين تيپ هاي بلوط – ممرز و راش تفاوت معني دار وجود ندارد. سپس محلول حاصل از لحاظ كادميوم به طرز جذب اتمي ، سرب به طریق رنگ سنجي (دي تيزون ) ، كرم به روش رنگ سنجي (دي فنيل كار بازديد) و جيوه به نحوه اسپكتروفتومتري جذب اتمي بدون شعله (بخار سرد) تعيين مقدار شدند.

ایندکسر