چنانکه گذشت عناصر و بنا هاى پروسه ایجادند نه این که صرفا مفاهیم انتزاعى باشند. در تکنولوژیهای برآمده از چنین نظامی، تنها اهداف محدود تولید انبوه و افزونی سود گزینه توجه قرار می گیرد و سایر ارزشها از رویّهی طراحی کنار می رود (Ibid). در مرحله اجتماع لازم میباشد و چون در جامعه انفورماتیک انگاریده ما که سامانه ها و کانال هاى اطلاعاتى نه تنها دشوار افزار اطلاعاتى و ارتباطى در دسترس همگان یا بخش بزرگى از کسان جامعه هست حساس پخش چنین اطلاعاتى در باطن این کانال ها پردازش شده و دستاوردها و بروندادهاى دوچندان مختلف آن را در جامعه فراروى کسان و ارگانها قرار مى دهد و به همین ترتیب جامعه را از شرایط اثرپذیرى و پذیرش خارج مى آورد و همگی پرتکاپو و آگاهانه وارد عرصه فعالیت مى شوند. هدف از احداث آن هم خل وچل و سهولت رفت و آمد خودروها و خودداری از وقوع گرههای کور ترافیکی هست که به زمان سر و صدا در ایستگاههای کنونی صورت میدهد. حساس توجه به همین که رفت و آمد به مسجد شریف نبوی به صورت پیاده برای مردمان امکان پذیر می باشد، فارغ از شک آن ها رغبت زیادی به اقامت در نزدیکی منطقة مرکزی دارند. در این دو آیه مبارکه آفریدن یکسان کردن ترازسازى و شکل دهى به تیتر کارهاى الهى به ذات خدا متعال بستگى دارند. بنابر آنچه گفته شد مهندسى ژنتیک و بیوتکنولوژى اندازه گیرى یکسان کردن مرحله سازى رخ آفرینى آفرینندگى که تمامی در مراحل پدید آوردن یک موجود نمود پیدا مى نمایند و به دیگر سخن جزء روند پدید آورندگى اند به خاستگاه و سرچشمه انسانى تکیه مى زنند و به همین ترتیب انسان در فرمان آفرینش خیر به عنوان سهیم بلکه آزادانه دخالت خواهد کرد و دین و تکنولوژى را به سوى یک معضل فرا مى خواند. به این ترتیب ادغام به مانند روشى که تولید استعدادها گنجاییها و توانشهاى معرفتى کنشى و حرکتى را با خود مى آورد مقام بلندى در بسط انسانى دارد و تکنولوژى به عنوان زاینده و تواناگر طریق ترکیبى اساسی توسعه و گسترش انسانى لینک و پیوند استوار پیدا مى کند. امّا احتمال این که نظام سیاسى توتالیتر در درون یک مرزوبوم و جامعه تمام انفورماتیک از جانب قدرت سیاسى که سرچشمه هاى اطلاعاتى بسیارى را در اختیار دارد صورت گیرد هم دشوار است; یعنى تداوم نخواهد داشت ولی انگاره ما جامعه انفورماتیک است که نتورک هاى پخش دانایى و سامانه اطلاعاتى فراگیر قیمت دوربین مدار بسته داهوا تهران دارد. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت خرید اسباب جانبی دوربین مدار بسته.

ایندکسر