تبصره2ـ فرآیند شکلدهی و ساخت همگی و یا قسمتی از قطعات، اجزاء و مواد اولیه بوسیله تولیدکننده در خط ایجاد و یا به توصیه وی بوسیله شخص ثالث داخلی یا در شکل عدم وجود فناوری داخلی و یا این که عدم توجیه پذیری فنّی و یا این که اقتصادی توسط شرکت خارجی انجام میشود. تبصره1ـ در ساخت مستقل قابلیت و امکان بهروزرسانی، ارتقاء و ایجاد مدلهای جدیدتر به جهت تولیدکننده وجود دارد. همینطور هنگام تولید و واردات تجهیزات طبابت سازمان طعام و دارو محاسبه مستقیم بر روی همین محصولات دارد. در وبسایت های گالوی آنها بیش از 2000 نفر استخدام شده و دستگاه های آنالیز بر تنفس ایجاد می کنند. در این بخش از طب ساخت فروش اکثر تجهیزات طبی و درمانی به سه بخش تقسیم میشود. ماده51 ـ به منظور رعایت ایمنی مریض و کاربران و استمرار عملکرد تجهیزات پزشکی، تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده و نماینده قانونی آن‌ها ملزم به ارائه خدمات پس از فروش براساس دستورالعمل­های ابلاغی می­باشند. ماده31ـ در حالتی که به تشخیص اداره کل، وسیله پزشکی اصلی جواز در هر زمان پس از صدور مجوزهای تولید و یا این که ورود و ترخیص، جهت تندرست جامعه مخاطره­آمیز باشد اداره تمام مجاز است نسبت به لغو مجوزهای صادره جهت تولید، واردات و توزیع، عرضه و مصرف وسیله طبابت اقدام نماید. تبصره ـ اداره کل می تواند تحلیل تجهیزات طبی ایجاد داخل را به مؤسسات ممیزی بینالمللی حقیقی و حقوقی به تشخیص خود واگذار نماید. 1ـ ایجاد مستقل: در همین روش علم فنّی و فناوری وابسته به تولیدکننده می باشد بهقسمی که طراحی یا این که فرمولاسیون، ایجاد کل یا این که اجزاء اصلی، در دست گرفتن کیفی و رئیس فرآیندهای با متاع به وسیله تجهیزات پزشکی زیبایی وی انجام شود. ماده34ـ روش­های ساخت تجهیزات طبابت شامل مورد ها پایین می­باشد. به جهت تجهیزات پزشکی مهم دقت به ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی اقدام نمایند. د ارند باید به گویش فارسی تدوین، چاپ و مطابق دستورالعملهای ابلاغی به نحو مقتضی به همپا وسیله در اختیار اعضا قرار گیرد. ماده35ـ % ساخت: میزان درصد تولید طبق دستورالعملهای ابلاغی به وسیله تولیدکننده اظهار می­گردد و تشخیص و تأیید آن بر عهده اداره تمام یا این که مرجعی که اداره کل گزینش می­نماید، می­باشد.

ایندکسر