حتمی به ذکر میباشد که پرشر سوئیچ پمپ آب را می بایست به یار مخزن پایین فشار، گیج فشار و پنج راهی بر روی پمپ آب نصب نمود، تا همین وسیله اصلی اعتنا به تغییر‌و تحول فشار آب منجر روش اندازی خودکار پمپ آب شود. به تیتر مثال در حالتی که فشار تنظیمی یا cut-onپمپ آب بر بر روی 3 توشه باشد، هنگامی که همین مقدار فشار در سیستم به پایین 3 بار برسد، پرشر سوئیچ پمپ آب فعال می شود. بعضیها به نادرست بر همین باورند که سوئیچ هوا یا سوئیچ فن میزان اکسیژن یا این که دی اکسید کربن را میزان گیری میکند. گونه دیگر پرشر سوئیچ بخار می باشد که اکثر اوقات این دستگاهها برای در دست گرفتن نمودن فشار بخار در دیگهای بخار مورد استفاده قرار میگیرند و مادامی که نیاز باشد دستگاه را وصل و یا قطع مینماید. همان گونه که قبل خیس اشاره کردیم که ورودی آن فشار را حساس می‌نماید و اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که فشار به حد آیتم لحاظ رسید کنتاکتی را انقطاع و وصل میکند و این کنتاکت جهت انقطاع و وصل تجهیز الکتریکی می توان از آن به کارگیری کرد به عبارتی نصیب پایین فشار به رخ مکانیکی میباشد و همین قسمت به کنتاکت وصل هست که منجر تغییر و تحول موقعیت کنتاکت خواهد شد. ولی در حالت کلی می توانیم بگوییم پرشر سوئیچ صفر تا یک بار ۰-۱bar که در این شرایط شما می توانید در محدودۀ صفر تا یک توشه فشار، پرشر سوئیچ خود را بر روی فشار گزینه حیث خویش (به تیتر نمونه ۰٫۶ بار) تنظیم پرشر سوئیچ یوسفی کنید. المان حسگر فشار یک سوئیچ فشار ممکن است طوری تهیه و تنظیم شود که به اختلاف دو فشار جواب دهد این سوئیچ ها زمانی که اختلاف فشار فراوان هست بسیار اثرگذار هستند به عنوان نمونه برای تشخیص فیلتر گرفتگی در سیستم تامین آب سوئیچ ها باید طوری طراحی شوند که صرفا به تفاوت جواب دهند و برای تغییر تحول در فشار بی آلایش کارایی اشتباه نداشته باشند. سوئیچ از اجزایی همچون پوسته، فنر، شفت، لوله خروجی، کنتاکتهای برقی، پایههای شفتی، سیستم آکوردئونی تشکیل شدهاند. و مادامی که فشار داخل دیگ از حالت تهیه و تنظیم بالا رفته، برق سیستم مشعل را جدا میکند و دیگ بخار از موقعیت خاموش شدن پرشر سوئیچ بوتان مشعل خارج میشود. چرا که دیگهای بخار فشار زیر فی مابین صفر تا 10 بار، دیگهای فشار متوسط دربین 0 تا 20 بار فعالیت مینمایند. در حالتی که همین دستگاه کلیدی مقاومت رزیستانی باشد حساس بالا رفتن فشار بخار تغییراتی از حیث اهمی به وجود میآید و به مدار امر ناچیز و یا مضاعف شدن را صادر مینماید. در صورتی که رشته پر‌نور شود و فشار ناشی از عمل آن از طریق لوله مربوط به پرشر حرفه برسد مدار پرشر فن میبایست بسته شود.

ایندکسر