به کار گیری از این ماده در بقیه حوزه ها از گزاره شوینده ها و حشره کشها نیز می بایست با احتیاط انجام شود چون احتمال مسمومیت حیاتی اسید بوریک وجود دارد. محصولات غیر آفت کش نیز حاوی اسید بوریک شامل اصلاحات خاک، کودها، پاک کننده های خانگی، مواد شوینده لباس و محصولات نگهداری فردی است. اسید بوریک یک ضد عفونی کننده خفیف و همینطور یک اسید خفیف میباشد که مانع از رویش میکروارگانیسم های موجود در سطوح خارجی بدن می اسید بوریک را از کجا تهیه کنیم شود. بوریک اسید به رخ کریستال های بی رنگ یا این که پودر سفید رنگ میباشد و محلول در آب جوش می باشد. اساسی دقت به فروش کریستال ها و سنگ های آتشفشانی، برای او‌لین بار، از طریق مبادله ی متاع حساس کالا، در زمان نوسنگی، توسط قبایلی که در آناتولیای شرقی زندگی می کردند، اساسی گنجینه های معدنی که در ترکیه وجود دارد، در تاریخ معدن جهان واضح تر اسید بوریک فرمولایف می شود. اسید بوریک و سایر بورات ها به طور فزاینده ای در مکمل های غذایی سوای ورژن به تیتر منشا بور گزینه استعمال قرار می گیرند. همینطور قسمتی از مکمل های طبیعی بور میباشد که برای سالم استخوان و بیماری های استخوانی حتمی است. بور کلیدی امداد به انتقال آب و تغذیه در گیاهان، یک عنصر مهم برای رشد گیاه، ارتقاء متاع و پرورش بذر است. تولید کمپانی PG instrument سرزمین انگلستان) جذب مثال خوانده شد و در صد کار آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به جهت هر مثال محاسبه شد. 0.999 به‫ترتیب غلظت‫های سدیم و پتاسیم موجود در نمونه ها نظارت شد. میزان عمل آنزیم اهمیت به کارگیری از ضریب خاموشی 1- cm 1- mM4/39 براساس شتاب مصرف میکرومول پراکسیدهیدروژن در دقیقه بر میزان میلی‫گرم پروتئین بررسی شد. میزان کار آنزیم در دقیقه به‫ازای میلی‫گرم پروتئین گزارش گردید. در فرمول‫های فوق الذکر y میزن جذب و x غلظت الکترولیت‫ها بوده و مقدار الکترولیت‫ها در نمونه‫های به‫صورت میکروگرم بر میلی‫لیتر گزارش شد. هیچ عارضه جانبی جدی یا این که مرگ گزارش نشده است. H) و 300 میکرولیتر H2O2 (mM 10) ادغام و در ارتفاع موج 240 نانومتر سرعت حذف 2O2H به‫مدت 2 دقیقه اندازه‫گیری شد (لازم به‫ذکر هست که پیش از این مقدار جذب H2O2 در بافر فسفات در 4/0 تنظیم شد که نقطه شروع برای اندازه­گیری سرعت واکنش بود). بعد از آن لوله‫ها را به‫مدت 10 دقیقه در ظلمت در 37 مرتبه سانتی‫گراد قرار دیتا شدند. لوله­های آزمایش حاوی مثال کنترل و نمونه­های تیماری را به‫مدت 10 دقیقه در روشنایی (نور تصنعی و مصنوعی در یک اتاقک) و نمونه بلانک در وضعیت تماما تاریکی قرار دیتا شد. ترکیب به‫دست آمده به‫مدت 30 دقیقه در حرارت 100درجه سانتی گراد در حمام آب گرم قرار داده شد و فورا لوله‫ها به‫مدت 15 دقیقه در یخ خرد شده قرار گرفت و سپس به‫مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ شد.

ایندکسر